Contact State Legislators

Representative Kasha Kelley
Kansas House Dist. 79
PO Box 1111
Arkansas City, KS 67005
 316-772-0513
Kasha@kansasleadership.com
or
Kansas State Capitol
300 SW 10th Ave, 
Room 167-W
Topeka, KS 66612
Phone:  785-296-7671
kasha.kelley@house.ks.gov

Senator Steve Abrams
Kansas Senate District 32
6964 252nd Road
Arkansas City, KS 67005
 620-442-8619 or  620-442-8804
sabrams@hit.net 
or
Kansas State Capitol
300 SW 10th Ave
Room 541-S
Topeka, KS 66612
 785-296-7381
Steve.Abrams@senate.ks.gov